bosma tuinmachines smilde_tuingereedschap tuinieren klussen

Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden Bosma Tuinmachines, Rijksweg 42, Smilde
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van
werkzaamheden en/of tot het leveren van producten, indien en voor zover wij niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
1.2 Te allen tijde zijn wij gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit jegens ons bedongen
productaansprakelijkheid beperkende en overige voorwaarden van fabrikanten van door ons geleverde en te leveren
goederen alsmede uit voorwaarden van derden met wie wij ter uitvoering van een ontvangen opdracht tot het
verrichten van werkzaamheden overeenkomsten hebben gesloten.
2.1 Tenzij wij uitdrukkelijk een bindend aanbod als bedoeld onder 2.2 hebben gedaan zijn al onze aanbiedingen steeds
vrijblijvend. Eerst nadat wij een opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard zijn wij gebonden. Mondelinge
mededelingen en toezeggingen binden ons eerst als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door ons.
2.2 Een aanbod is slechts bindend indien wij dit schriftelijk doen. Tenzij wij een andere termijn hebben gesteld staat een
aanbod gedurende veertien dagen voor aanvaarding open. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk
geschieden.
3.1 Inkoopvoorwaarden van onze opdrachtgevers verbinden ons niet, tenzij deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij een mededeling van de
opdrachtgever, dat hij onze voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart
onweersproken laten.
3.2 Indien wij niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangen impliceert dat niet, dat deze voorwaarden
niet van toepassing zouden zijn of dat wij het recht zouden verliezen om in toekomstige, al dan niet overeenkomstige
gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
4.1 Het tijdstip waarop wij de overeengekomen levering zullen moeten hebben verricht respectievelijk het tijdvak
waarbinnen overeengekomen werkzaamheden door ons moeten zijn voltooid is vastgesteld in de verwachting, dat de
omstandigheden waaronder de levering respectievelijk voltooiing zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht
zich niet zullen wijzigen.
4.2 In geval van een dergelijke wijziging van omstandigheden zijn wij, onverminderd ons recht om op grond van overmacht
een overeenkomst tijdelijk of definitief niet na te komen, gerechtigd om het tijdstip van levering van goederen of
voltooiing van werkzaamheden in evenredige mate op te schorten.
5.1 Ongeacht de wijze van frankering geschiedt alle verzending, vervoer en overdracht van goederen, ook indien wij voor
verzekering mochten hebben zorg gedragen, voor rekening en risico van onze opdrachtgever.
5.2 Verzekering van welke aard ook wordt door ons slechts bezorgd voor rekening en risico van de opdrachtgever na een
daartoe door ons van hem ontvangen opdracht, die wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. De te verzekeren
risico’s dient de opdrachtgever duidelijk te omschrijven; opgaaf van alleen een waarde is niet voldoende. Voor de
gegoedheid van een door ons gekozen verzekeraar staan wij niet in.
6.1 De opdrachtgever is gehouden ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verstrekken, die wij
noodzakelijk of nuttig achten om de opgedragen leveringen of werkzaamheden te kunnen verrichten.
6.2 Indien is overeengekomen dat onze opdrachtgever hulpkrachten, materialen en/of ruimten ter beschikking zal stellen,
dan zullen deze moeten voldoen aan de door ons ter kennis van de opdrachtgever gebrachte specificatie.
7.1 Een verzoek tot wijziging of aanvulling van overeengekomen werkzaamheden of leveringen zullen wij steeds
welwillend overwegen, maar tot instemming daarmede zijn wij nimmer gehouden. Zodanige instemming is slechts van
kracht, indien wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben gegeven.
7.2 Wijziging of aanvulling van overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen kan invloed hebben op de
overeengekomen prijs en/of het overeengekomen tijdstip van levering van goederen of voltooiing van
werkzaamheden. Meerwerk en extra leveringen worden door ons steeds in rekening gebracht volgens de geldende
prijzen en tarieven. In geval van minderewerk zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever gederfde winst in rekening te
brengen.
8.1 Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders hebben vermeld zijn door ons geoffreerde prijzen exclusief
omzetbelasting.
8.2 Heffingen welke ons in het kader van de uitvoering van een opdracht van overheidswege worden opgelegd komen
voor rekening van onze opdrachtgever.
9.1 Onze opdrachtgevers zijn verplicht stipt op de overeengekomen tijdstippen te betalen op de door ons aan hen mede te
delen wijze.

9.2 Indien is overeengekomen dat betaling plaats vinden zal bij de levering van goederen of de voltooiing van
werkzaamheden en de levering of voltooiing is vertraagd, dan mag de dienovereenkomstige betaling eveneens worden
uitgesteld, tenzij de vertraging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de opdrachtgever en/of door omstandigheden
welke redelijkerwijs voor rekening van de opdrachtgever komen, waaronder in ieder geval is begrepen de
omstandigheid, dat derden hun verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomen.
9.3 De opdrachtgever dient te betalen in Nederlands wettig betaalmiddel en wel zonder aftrek of schuldvergelijking,
zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn
betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
9.4 Bij gebreke van tijdige betaling zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever rente in rekening te brengen naar een
jaarpercentage van 4% boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V.
9.5 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar ons oordeel aanleiding geeft zijn wij gerechtigd van
de opdrachtgever een bankgarantie of naar ons oordeel gelijkwaardige zekerheid te verlangen. Bij gebreke daarvan zijn
wij gerechtigd verder uitvoering van leveringen en werkzaamheden op te schorten onverminderd de
betalingsverplichting van de opdrachtgever.
9.6 Betalingen worden door ons steeds geacht te zijn verricht ter gehele of gedeeltelijke vereffening van onze oudste
vorderingen, ook indien de verplichtingen tot voldoening daarvan door onze opdrachtgever mocht worden betwist.
10.1Goederen, welke wij aan de opdrachtgever leveren blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever ons alle daarvoor
verschuldigde bedragen, niet opeisbare bedragen daaronder heeft begrepen, heeft voldaan.
10.2Goederen, welke de opdrachtgever ons ter uitvoering van werkzaamheden ter beschikking stelt, strekken ons tot
onderpand voor de betaling van het ter zake van die werkzaamheden door de opdrachtgever aan ons verschuldigde.
11.1Iedere partij heeft het recht om de overeenkomst in overeenstemming met het onder 11.3 bepaalde met onmiddellijke
ingang schriftelijk te beëindigen voordat door ons te leveren goederen zijn geleverd, door ons te verrichten
werkzaamheden zijn uitgevoerd of de overeengekomen duur van de overeenkomst is beëindigd, indien de andere
partij na deswege door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen een bij die ingebrekestelling
gestelde redelijke termijn nalatig blijft in het nakomen van zijn verplichtingen of in het wegnemen van de gevolgen van
zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst alsmede indien de andere partij surseance van betaling vraagt
of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel op eigendommen van de andere partij beslag is gelegd.
11.2De onder 11.1 bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg, dat beide
partijen na het tijdstip waarop de andere partij het bericht van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zijn om de
overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen betrekking hebbende op reeds geleverde goederen, verrichte
werkzaamheden en/of op tijdvakken, welke geheel of gedeeltelijk vallen vóór het tijdstip van beëindiging, blijven
echter in zoverre in stand.
11.3De in gebreke stellende partij dient uiterlijk dertig dagen na het einde van de termijn, welke bij de ingebrekestelling is
gesteld, van zijn recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gebruik te maken. Bij gebreke daarvan vervalt
het recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te zake van de desbetreffende nalatigheid. Het recht van
de in gebreke stellende partij om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen overeenkomstig het onder 11.1
bepaalde blijft nochtans bestaan.
12.1Wij verplichten ons tot het met zorg verrichten van een ons gegeven opdracht voor zover wij ons niet uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben verbonden dat onze leveringen en/of werkzaamheden een door de opdrachtgever gewenst
resultaat tot gevolg zullen hebben. De omstandigheid dat wij aan de opdrachtgever ter zake advies hebben uitgebracht
brengt niet met zich mede, dat wij ons hebben verbonden tot het bereiken van het gewenst resultaat.
12.2Wij zijn ter zake van wanprestatie jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk indien deze gebruik heeft gemaakt
van zijn onder 11.1 en 11.3 omschreven recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
12.3Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt, direct of indirect, door het handelen of nalaten van de
opdrachtgever zelf of van personen, die de opdrachtgever, al of niet als werknemer, heeft aangesteld en/of waarvoor
de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.4Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeugdelijkheid van door de opdrachtgever aan ons ter
beschikking gestelde materialen of van door hem aan ons verstrekte onvolledige of onjuiste informatie.
12.5Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de gevallen, waarbij de opdrachtgever onzerzijds met opzet gelijk te stellen
schuld bewijst.
12.6In geen geval zijn wij aansprakelijk voor immateriële schade en voor indirecte schade, bedrijfsschade, oogstschade en
dergelijke daaronder begrepen.

12.7Onze totale aansprakelijkheid is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs, exclusief
omzetbelasting, voor de ons opgedragen leveringen en werkzaamheden, het een en ander tezamen met een maximum
van €12.500,-. Bij overeenkomsten voor langere duur is, onverminderd vorengenoemd maximum, de door ons te
bepalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag, dat de opdrachtgever ons evenrediger wijs voor een periode van
drie maanden is verschuldigd.
13.1De opdrachtgever is jegens ons aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, door de opdrachtgever, de voor hem
werkzame personen en door hem aan ons ter uitvoering van werkzaamheden ter beschikking gestelde goederen
toegebracht.
13.2De opdrachtgever is verplicht ons en ons personeel te vrijwaren voor aanspraken van derden te zake van schade, welke
verband houdt met het gebruik van door ons geleverde goederen en verrichte werkzaamheden.
14.1Wij zijn niet aansprakelijk, indien en voor zover wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen als gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid
niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,
vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.2Indien en voor zover wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen als gevolg van overmacht is de opdrachtgever niet
gehouden de daarmede overeenkomende delen van de overeengekomen prijs te betalen.
14.3Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd of vast staat naar ons oordeel, dat de overmacht langer dan drie
maanden zal duren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn te beëindigen.
De opdrachtgever dient in geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling
verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de periode voordat de overmacht intrad.
15.1De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen worden
beslecht door de bevoegde rechter te Assen.
15.2 Indien wij bij niet tijdige betaling door onze opdrachtgever overgaan tot incasso langs gerechtelijke of andere weg,
wordt het bedrag van onze vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en uw persoonlijker te helpen. Door gebruik te maken van deze website gaat u  akkoord met het Cookiebeleid. Meer weten? Bekijk onze Privacy & Cookiebeleid.
SLUITEN